27.2.08

Летящото Спагетено Чудовище – в училищата! (Flying Spaghetti Monster must enter in school!)


National educational systems will remain in a pitiful state without teaching of pastafarianism and all about the good works that the Flying Spaghetti Monster has done for us.
Струва ми се странно, че се налага да обосновавам необходимоста от въвеждането на пастафарианско обучение в българското училище, но явно се налага. Мотивите за тази необходимост се основават на богословски, педагогически, пастафарианско-педагогически, организационно-технологични източници, Конституцията на Република България, законите на страната и международноправните актове, по които Република България е страна. Църквата е богочовешки организъм. Тя съединява в себе си три естества – божествено, пиратско и човешко. Църквата е свързана със света чрез своята човешка природа, одухотворява го чрез своята божествена същност и го движи напред чрез пиратската си енергия и любов. Именно чрез своята божествена природа тя влияе благоприятно на обществения живот изобщо, и на коребоплаването – в частност. Църквата призовава своите верни чеда и към участие в обществения живот, което трябва да се основава върху принципите на пастафарианската нравственост. Неразделният църковен организъм участва в живота на обкръжаващия го свят в цялата си пълнота, като при това всички ние можем да осъществяваме своето участие и служение по много начини и в различна степен. Нима затова можем да лишаваме децата и подрастващите от тази благодат? Изпълнявайки мисията за спасение на човешкия род, Църквата на Летящото Спагетено Чудовище върши това пряко чрез проповед, но и чрез добри дела и пастафарианска просвета, за подобряване на духовно-нравственото и материалното състояние на съвременното общество. За да осъществи това, тя встъпва във взаимодействие с държавата и нейните институции, без да си поставя като пряка задача да обърне всички в пастафарианството като условие за сътрудничество. Църквата се уповава на това, че съвместното добротворство ще доведе и ще подпомогне да се възстанови верността към богоустановените нравствени норми, така необходими за съвременния обществен живот. Пастафарианската църква осъществява днес своето служение на Макаронения Бог и хората в различни държави. Затова тя изповядва Тестената Истина и преподава на хората нравствените заповеди, изхождащи от Самия Бог и поради това няма властта да променя каквото и да било в своето учение. Тя също така няма властта и да замлъкне, да прекрати проповядването на Истината, каквито и други учения да се препоръчват или разпространяват в обществото. Църквата разполага с религиозно-нравствени средства за духовното ръководство и обгрижване на гражданите. Ето затова е необходимо да се осъществи и добро църковно-държавно съработничество в просветно-образователната сфера, като се постигне едно добро взаимодействие. Като майка-хранителка на българите, Българската пастафарианска църква, в своята просветна и образователна мисия, винаги е била в помощ и подкрепа на българското общество, особено във време на крайни противоречия и духовни кризи. Корените на пастафарианското образование се развиват от църковния опит и имат спасителен характер. При утвърждаването на образователно-просветната мисия в обществото ни, Българската пастафарианска църква има своето пряко отношение като създател, обединител и съхранител. Още преди Възраждането тя изгражда първите училища в страната, за да се просвещава народът в истинското богопознание и да се насажда у него любов към пастафарианските добродетели и богоугодния живот (доказателство за това е и факта, че Летящото Спагетено Чудовище целенасочено, със силата на Своето могъщество, е скрило от историците свидетелствата за участието си в тази си просветителска работа по българските земи). Тази идея ни кара да се върнем отново към дълбоките корени и възрожденските образци, които носят със себе си утвърждаване на любов, благост и сътрудничество, а не отрицание на българската вековна просвета и култура. След Освобождението тази образователно-просветна мисия е продължена и доразвита от новосъздаденото българско правителство и държавните образователни институции. За съществуването на добра съвременна образователно-възпитателна система в българското училище е важно да се запази тази традиция на взаимодействие и взаимно зачитане. За да бъде образователната ни система адекватна на съвременните европейски изисквания, е задължително пастафарианското религиозно обучение и възпитание да получи своя адекватен статут в българското училище. Училището е посредникът, който предава на новите поколения натрупаните през предходните векове нравствени ценности. В това отношение Църквата и Училището са призвани да си сътрудничат. Образованието на децата и подрастващите не трябва само да дава информация, а и да разпалва в сърцата им стремеж към истинското нравствено чувство на любов към Бога и ближния, към Родината и към нейната история и култура. Църквата е призвана да съдейства на училището в неговата образователно-възпитателна мисия, защото от духовния и нравствен облик на човека зависи вечното му спасение, бъдещето на нацията и народа ни и на целия човешки род.В своята цялост религиозното образование има своето място в образователната система на страната ни от Освобождението до сега, дори и през тоталитарния период.През 1991 година в новото демократично общество започна възстановяването и се постави началото на религиозното образование в българското училище. През 1997 година започна процес на възстановяване статута на религиозното образование в българското училище чрез въвеждането на новия учебен предмет "Религия". Българската пастафарианска църква настоява този процес да бъде доведен докрай чрез въвеждане на задължително религиозно образование. Образователната реформа, която стартира през учебната 2002/2003 година, и променените социално-икономически характеристики на съвременното общество налагат училището да отговори адекватно на новите предизвикателства. Основната цел на образованието е „изграждането на свободна, морална и инициативна личност” (ЗНП, чл.15, т.1). Тази цел е невъзможно да бъде постигната без учениците да бъдат възпитавани в пастафарианската вяра, традиционните нравствени добродетели и култура на нашите предци. Религиозно-спагетеното образование не противоречи на Европейското законодателство, на Европейската харта за правата на човека, на Конвенцията за правата на детето, нито Конституция на Република България. Едно от основните човешки права в Декларацията за правата на човека на ООН е правото на информация, включително и по религиозните въпроси. Всяко българско дете има право да познава пастафарианската вяра. Затова ние, докоснатите от всемогъщите Му Тестени псевдоподи, водени от непоколебима вяра в непреходността на пастафарианското учение и в необходимостта от неговото усвояване от всяка човешка душа, като убедени в неотложната нужда от духовно-нравствено възпитание на младото поколение на България, като отчитаме всички законови и нормативни актове на нашата страна и международните хуманитарни изисквания в областта на правата на човека, като отчитаме опита от преподаването на материи, свързани с Летящото Спагетено Чудовище в редица европейски страни, като отчитаме, че светско образование не означава атеистично и вземайки предвид, че с помощта на Летящото Спагетено Чудовище няма да е проблем в експресни срокове да подготвим правоспособни преподаватели по държавна поръчка, а също така и като се позоваваме на факта, че в доклади на ЕС България се посочва като пример за религиозна и етническа толерантност, като отчитаме, че и в момента успешно се осъществява обучение по „Религия“ в конфесионална форма и досега не са възникнали никакви сериозни недоволства сред населението, Удряме с тава по тенджерата и настояваме: Крайно необходимо е в българското общообразователно училище да се въведе като задължителна подготовка учебен предмет, който да включва и обучение по пастафарианство. Още от следващата учебна година да стартира в І клас и по възможност в предучилищната възраст. Религиозните и нравствените измерения на живота се разглеждат от нас като гледна точка, както на развитието на детето и ученика, така и на религията като широкообхватен обществен феномен. Религията се разглежда от нас и като един от основните фактори, формиращи и влияещи на човешката култура и цивилизация. В този смисъл главната цел на обучението по пастафарианство е духовно-социално детерминирана и личностно-образователно мотивирана. Независимо от постоянно променящите се условия в съвременното мултикултурно общество, главната му цел в българското общообразователно училище е формирането на духовна култура, културно-нравствена идентичност на учениците, личностното им изграждане и подпомагане на тяхната ориентация, адаптация и реализация в съвременното общество. Това обучение обогатява и развива познанията на учениците за тяхната собствена вяра и култура и спомага за формирането на техния светоглед и личностно развитие. В резултат на обучението по предмета ще се постигне: а) Увереност, че Бог е с нас:б) Утвърждаване на националната и културната идентичност на учениците; в) Развиване на чувство за отговорност както за себе си, така и за другите, ближните, обществото, природата и околната среда; г) Израстване на учениците като самостоятелни личности, които могат да мислят, да имат своя собствена позиция, да разрешават собствените си проблеми, да развиват способността да избират добри цели и средства за тяхното постигане; д) Самодисциплиниране – възможност за контролиране на негативните емоции; е) Изграждане на честността като личностно качество; ж) Развиване чувството на уважение към другите, независимо от възрастовата, социалната, половата, расовата, етническата, културната и религиозната принадлежност; з) Постигане на високо общо интелектуално и културно ниво, посредством запознаването с богатството и дълбочината на религиозната култура; и) Развиване на умения за разискване и привеждане на аргументи, умение за обобщаване – чрез организиране на обсъждания, дискусии и диспути; й) Усвояване на умения за общуване в група и включване в групова съвместна работа. Ученикът се възпитава като член на конкретната общност и на обществото като цяло; к) Възпитаване в уважение на законността и законите – посредством разискването на необходимостта, значението и смисъла на законите; л) Нормализиране на въглехидратната обмяна на учениците и м) Мотивиране на заниманията със спорт и физкултура - особено с баскетболгимнастикаплуванеи скокове във водаПрофесионалната подготовка на учителите ще се осъществява в рамките на Българската пастафарианска църква и назначаването им трябва да се съгласува с нея. Българската пастафарианска църква е единствената институция, коята има компетнтността да изработи учебното съдържание по изучаване на Всемогъщата Тестена Същност и да проверява отсъстващите -- и тя трябва да бъде равноправна страна в процеса на утвърждаване на учебната документация (на учебното съдържание, учебните програми, учебниците, учебните помагала и др.). МОМН и регионалните инспекторати нека осъществяват организирането на работата на експертно равнище и текущия контрол в координация с отдалите се на Летящото Спагетено Чудовище. Българската пастафарианска църква смята за полезно и необходимо въвеждането на задължително обучение по пастафарианство във всички нива на образователната система – т.е. и във висшите училища в страната. От спагетена гледна точка е желателно цялата система на образованието да почива върху основите на пастафарианските ценности и култура. Въпреки това Църквата на Летящото Спагетено Чудовище, като следва многовековната си традиция, се отнася с уважение към светското училище и е готова да изгражда взаимоотношенията си с него, като се ръководи от признаването свободата на всеки човек. При това Църквата смята за недопустимо умишленото налагане на учащите се на антирелигиозни и антипастафариански идеи, които водят към увеличаване на враждата, омразата и насилието помежду им. Не бива да се повтаря характерното за много страни през ХХ век положение, според което държавните училища се бяха превърнали в инструменти на войнствено-атеистично възпитание.Българската пастафарианска църква призовава да се ликвидират последиците от атеистичния контрол над системата на държавното образование. Църквата напомня на хората, работещи в сферата на образованието и културата, че тяхното призвание е да усъвършенстват душите на хората, в това число и своите собствени, да бъдат в тяхна полза и помощ, като възстановяват у себе си помрачения от греха образ на Летящото Спагетено Чудовище.

6 коментара:

Травъл каза...

Здравейте, господин Куртенков!
Идеята Ви е много добра и съм готов да помагам, доколкото силите, знанията и възможностите ми го позволяват.
пак по темата

Андрей Куртенков каза...

За всички ни има място на пиратския ни кораб :-) Голямата борба за тържеството на Неговата Божествена Хранителност тепърва започва. Рамин!

Анонимен каза...

Учебната година започна, а за пастафарианството нищо не се чува.
:-)

Андрей Куртенков каза...

Абе, това май не е много за усмивка... Че не успяхме да издействаме да се изучава Пастафарианство още от тази учебна година, де. За съжаление факторът "време" е най-могъщото нещо, създадено от Летящото Спагетено Чудовище и изпитваме голяма потребност от него ("него" - значи - и двете - и времето, и ЛСЧ). Мисля да отворя в колонката отсрани специален параграф, посветен на организационни въпроси - белким работата и по този пункт потръгне най-сетне. Защото Въглехидратното Всемогъщество ни дава възможностите, но активни трябва да сме и ние. Разчитайки Нему на всяка крачка, естествено; и на всяка хапка - тоже.

Оги Стоянов каза...

Рамин...

Анонимен каза...

Благодаря за един интересен блог