3.3.08

Официален превод на пастафарианските термини на български език (Pastafarian items officially translated into Bulgarian language)

Тъй като Летящата Спагетена Божественост избра далечната сащовска земя за да постави основата на Своята църква, ясно е, че базисни за нас ще бъдат англоезичните термини. И трябва още в самото начало на великото ни дело да бъдем изключително осторожни в превода на религиозната ни терминология – детсе вика, една неправилно преведена думичка може да постави началото на нова секта. Не бива да допускаме и с Тестеното Слово да се получи това огромно разнообразие на преводи на едни и същи текстове, което имаме на пазара на някои други (уж) свещени слова. От друга страна – като съвременна демократична религия, пастафарианството няма как да не толерира плурализма. Така че въпросът е сложен (apropos, както и всичко друго на този свят). Както и да е – “да започваме с нашите предложения” – а вашите може съвършено свободно да ги предлагате тук, или да ги изпращате на макаронената ни поща (fsm@start.bg) – списъкът (по азбучен ред, в скобки са дадени допустимите варианти) непрекъснато ще се допълва и всички предложения ще бъдат разглеждани съвършено сериозно:

Beer Volcano – Вулкан с бира (Вулкан на вдъхновението)
Bobby Henderson, concerned citizen – Боби Хендерсън, обществено активен гражданин
Constipated potatos - Запечени картофи
Don't give up the ship! – Не предавайте кораба!
Flying Spaghetti Monster Летящото Спагетено Чудовище
Garlic Bread
– Чесново хлебче
Gospel of FSM – Евангелие на ЛСЧ (Свещенобълбукане на ЛСЧ)
His Noodliness – Негова Макароненост (Тестеност)
His
Noodly Appendage – Неговите Макаронени Псевдоподи (Пипала)
Instant
Noodles – Полуготови спагети
Meatballs – Кюфтенца
Midgit
– джудже (джадже, фъндък, фандък)
No underpayment will ever match my underperformance - Я колко моем да не работим, они никигиш не моат толкова да ми не платят
Pastafarian – Пастафарианец, Пастафариански
Pastafarianism
– Пастафарианство
Pirate
– Пирати
Pirate
Ship – Пиратски кораб
Ramen
– Рамин
Stripper
Factory – Фабрика за стриптизьорки
The Eight I'd Really Rather You Didn'tsОсемте Аз Бих Наистина По-скоро Ти Да Не
1
. I’d really rather you didn’t act like a sanctimonious holier-than-thou ass when describing my noodly goodness. If some people don’t believe in me, that’s okay. Really, I'm not that vain. Besides, this isn’t about them so don’t change the subject. 1. Аз Бих Наистина По-скоро Ти Да Не се държиш лицемерно като по-свят от задника си, когато описваш моята спагетена божественост. Ако някои хора не вярват в мен, това е ОК. Наистина, аз не съм чак толкоз надут. Пък и не става дума за другите, затова не сменяй темата.
2. I’d really rather you didn’t use my existence as a means to oppress, subjugate, punish, eviscerate, and/or, you know, be mean to others. I don’t require sacrifices, and purity is for drinking water, not people. 2. Аз Бих Наистина По-скоро Ти Да Не използваш моето съществуване като средство за угнетяване, подчиняване, наказване, изкормване, и/или да бъдеш груб с другите. Аз не изисквам жертви, а пречистването е за питейната вода, не за хората.
3. I’d really rather you didn’t judge people for the way they look, or how they dress, or the way they talk, or, well, just play nice, Okay? Oh, and get this into your thick heads: woman = person. man = person. Samey = Samey. One is not better than the other, unless we’re talking about fashion and I'm sorry, but I gave that to women and some guys who know the difference between teal and fuchsia. 3. Аз Бих Наистина По-скоро Ти Да Не съдиш хората по начина по който изглеждат, или как се обличат, или как говорят, или, всъщност просто се дръж добре, нали става? А – и още вкарай това в тъпата си глава: жена = личност, мъж = личност. Сами = Сами. Никой не стои над другите, освен ако не говорим за мода и, аз съжалявам, но тук ще дам предимство на жените и някои мъже, които знаят разликата между тъмноцианово и вишневочервено.
4. I’d really rather you didn’t indulge in conduct that offends yourself, or your willing, consenting partner of legal age AND mental maturity. As for anyone who might object, I think the expression is go fuck yourself, unless they find that offensive in which case they can turn off the TV for once and go for a walk for a change. 4. Аз Бих Наистина По-скоро Ти Да Не се отдаваш на поведение, с което оскърбяваш себе си, или твоя желаещ те, съгласен пълнолетен И с всичкия си другар. А ако някои имат нещо против, Аз мисля, че изразът е: да си го начукаш, освен ако те намират това обидно и тогава биха могли да изгасят телевизора поне веднъж и да отидат на разходка за разнообразие.
5. I’d really rather you didn’t challenge the bigoted misogynistic, hateful ideas of others on an empty stomach. Eat, then go after the bitches. 5. Аз Бих Наистина По-скоро Ти Да Не се изправяш срещу фанатизираните, женомразни, човеконенавистни идеи на празен стомах. Яж, и след това тръгвай да бориш гадовете.
6. I’d really rather you didn’t build multi million-dollar synagogues/churches/temples/mosques/shrines to my noodly goodness when the money could be better spent (take your pick): A. Ending poverty; B. Curing diseases; C.Living in peace, loving with passion, and lowering the cost of cable. I might be a complex-carbohydrate omniscient being, but I enjoy the simple things in life. I ought to know. I AM the creator.6. Аз Бих Наистина По-скоро Ти Да Не строиш струващи много милиони синагоги/църкви/храмове/джамии/параклиси зарад моята макаронена божественост, при положение, че парите биха могли да бъдат по-добре изхарчени (по твой избор): А. За борба с бедността; Б. За лекуване на болести; В. За живот в мир, любов със страст, и намаляване на цените на кабелните комуникации. Аз може да съм едно сложновъглехидратно всезнаещо същество, но аз харесвам простите неща в живота. Аз би трябвало да знам най-добре. Аз СЪМ създателят.
7. I’d really rather you didn’t go around telling people I talk to you. You’re not that interesting. Get over yourself. And I told you to love your fellow man, can’t you take a hint? 7. Аз Бих Наистина По-скоро Ти Да Не ходиш насам-натам разправяйки на хората, че говориш с мен. Хич не си чак толкоз интересен. Преодолей себе си. Пък и – нали съм ти казал да обичаш ближния си, толкова ли не разбираш от намек?
8. I’d really rather you didn’t do unto others as you would have them do unto you if you are into, um, stuff that uses a lot of leather/lubricant/vaseline. If the other person is into it, however (pursuant to #4), then have at it, take pictures, and for the love of Mike, wear a CONDOM! Honestly, it’s a piece of rubber. If I didn’t want it to feel good when you did it I would have added spikes, or something. 8. Аз Бих Наистина По-скоро Ти Да Не правиш на другите както те биха направили на теб ако ти си падаш по, хм, неща за които трябва много кожа/лубрикант/вазелин/. Ако другото лице обаче си пада по това (в съответствие с № 4), тогава прави го, направи снимки, и в името на Майк, ползвай ПРЕЗЕРВАТИВ! Ами да – това е парче гума. Ако не исках да ти е приятно, когато го правиш, щях да добавя шипове или нещо такова.Ала, нека не забравяме и добрата стара Lingua Latina Aeterna – ето и няколко летящи макаронени сентенции:
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput tuum saxum immane mittam - Имам катапулт. Дайте ми всичките си пари, или ще запратя огромен камък върху главите ви.
Cogito sumere potum alterum - Мисля да му цокна още едно питие
Consumo, ergo sum - Ям, значи съществувам
Eos stupra si jocum nesciunt accipere - Да не им обръщаме внимание, след като са лишени от чувство за хумор (Майната им щом не разбират от майтап)
Magister Mundi sum! - Аз съм господар на Вселената!
Monstrum Volans Pastagenitum s. Pasta Prodigium Volatus - Летящо Спагетено Чудовище
MVP (PPV) omnia vincit - ЛСЧ побеждава всичко
Nihil curo de ista tua stulta superstitione - Не ми пука за твоята тъпа религия
Noster populus facit discrepantiam - Нашите хора правят разликата
Nostrum Vinco has magnus rutilus sapor balls - Нашият Господар има големи червени вкусни кюфтета
Nunc est bibendum - Време е да пием Omnis distaedere - sexus nunquam! - Всичко омръзва - сексът никога! Preteritus est refero ut quis victus vos cultus. Verus proventus est "Quis sauce operor Utor?" - Макароните са отговорът на въпроса на коя храна трябва да се кланяме. Същностният въпрос е "Какъв сос да използваме?"
Semper ubi sub ubi - Винаги носете бельо
Sit vis vobiscum - И нека силата бъде с теб
Sum, ergo edo - Аз съм, следователно аз ям
Taurus excreta cerebrum vincit - Говеждите лайна объркват мозъка
Te audire no possum. Musa sapientum fixa est in aure. - Няма как да ви чуя. Имам банан в ухото.
Tuus matar hamsterius est, et tuus pater buca sabucorum fundor - Твоята майка е хамстер, а баща ти вони на бъз
Utinam pirati spatium proprium tuum invadant - Може би пирати нахлуват в личното ти пространство
Vacuus caro orbis illic es iustus devia noodles - Ако махнем кюфтенцата, остава само една гола юфка
Veni, Vidi, Vermicelli - Дойдох, Видях, Омакароних се
Vescere bracis meis - Яжте ми гащите (шортите)
Vi Veri Veniversum Vivus Vici - Със силата на истината, докато съм жив ще покорявам универсума
Vos vadum non inhio vestri vicinus preteritus - Не пожелавай макароните на ближния сиИ малко Esperanto - езика на пиратите на бъдащето !!!
Ajla paneto - Чесново хлебче
Biera vulkano - Вулкан с бира
Durumo – Твърда пшеница
Evangelio de la Fluganta Spageta Monstro - Евангелие на Летящото Спагетено Чудовище
Fabriko de striptistinoj - Фабрика за стриптизьорки
Farĉbuletoj (vianbuletoj) - Кюфтенца
Fluganta Spageta Monstro (Fluganta Spagetmonstro) - Летящо Спагетено Чудовище
La piratoj de la estonteco - Пиратите на бъдещето
La teorio de la evoluado - Еволюционната теория
Libera kaj feliĉa eterna vivo en la pastafara paradizo postmorte - Свободен и щастлив вечен живот в пастафарианския рай след смъртта
Manĝado – Кльопачка
Marmito (Kaserolo) - Тенджера
Nano - Джудже
Pastafara - Пастафариански
Pastafarismo (FlugantSpagetMonstrismo) - Пастафарианство
Pastafaro - Пастафарианин
Pirata ŝipo - Пиратски кораб
Pirato - Пират
Ramen(o) - Рамин
Scienca-provata – Научно доказан
Sia Pasta (Nudela) Alpendaĵo (Sia Pasta Membro) - Неговите тестени (макаронени) псевдоподи
Sia Pasta (Nudela) Moŝto - Негова Макароненост
Spagetoj (Pastaĵo) - Спагети
Vermiĉeloj (Makaronio; Nudelo) - Макарони

Следва тържествен химн в чест на първия в света описан човек-тетраплоид от "поетесата на христовата вяра":BG:
ПРЕМИЕР, ИЗБРАН ОТ НАРОДА
О, достолепни Генерале, поведи ни!
Ний вярваме във твоя свят обет!
От враговете – Де Пе Се пази ни!
Проправяй бъдния ни път напред,
За да застане нашата България
Във Европейския съюз със чест,
Да заблести като небесна лъчезария
Да я приветстват всички! Светла вест!
Премъдри Господи Иисусе,
благослови Ти Генерала и България!
ENG:
PM ELECTED BY THE PEOPLE
Lead us on, ye stately general!
In thy holy pledge we trust!
Protect us from that bitter enemy, the MRF*!
And pave the way:
So that Bulgaria may prosper
In EU’s fields of glory,
And glimmer like a radiance in Heaven,
And everyone may hail her! Great word!
Oh Lord almighty, Jesus Christ,
Give thy blessing to the General –
and to Bulgaria!
*Movement for Rights and Freedoms, Bulgaria's so-called "Turkish party".
RU:
ПРЕМЬЕР, ВЬІБРАН НАРОДОМ
Генерал, ты нас в битву веди!
Мы верим в тебя и в обет твой!
Врагов - ДПС - ты на днях осуди.
И храни нас, пожалуй, герой!
Пусть Болгария встанет в ЕС как гора.
Пусть блестит как сияйная лучезария.
Пусть приветствуют все, пусть кричают "Ура!".
Наш Господь, люби и жаловай Генерала и Болгарию!
EO:
ĈEFMINISTRO, ELEKTITA DE POPOLO
O, digna generalo, gvidu nin!
Ni kredas je via sankta voto!
Kontraŭ malamikoj – DPS* – gardu nin!
Trabatu nian morgaŭan vojon antaŭe,
Por stariĝi en la Eŭropa Unio
Nia Bulgarujo kun honoro,
Eklumi kiel ĉielа aŭroro
Ĉiuj aplaŭdos ĝin! Bona sciigo!
Saĝega Dio Jesus, benu
La generalon kaj Bulgarujon!
*DPS - Dviĵenie za prava i svobodi (Movado por rajtoj kaj liberoj)
DE:
VOM VOLK GEWÄLTER BUNDESKANZLER
Führen Sie uns, Herr General!
Auf Ihre heilige Versprechung verlassen wir uns!
Verteidigen Sie uns geg'n unsr'ren Feind, die BRF*
Und ebnen Sie den Weg:
So daß Bulgarien mit Stolz
In der EU gedeihen kann!
So daß Bulgarien stark glänzen kann
Und jeder jubeln darf! Großes Wort!
Allweiser Jesu Christe, gib Deine Segen
dem General und uns'rem Statt!
*Bewegung für Rechte und Freiheiten, die sogenannte "türkische Partei" Bulgariens.
ES:
FULGENCIA CELESTE
¡Oh, guianos, mi General solemne!
¡Creemos tu promesa santa!
Protejanos de enemigos, Eme De Ele
(Movimiento por Derechos y Libertades)!
¡Y abrenos camino adelante!
Y para prosperar Bulgaria nuestra
en la UE entera con honor,
brillar como fulgencia celeste
¡Que todos la saluden con fervor!
Sabio Señor Jesús, bendice al General y a Bulgaria.
NL:
MP GEKOZEN DOOR HET VOLK
Leid ons, meneer Generaal!
Wij vertrouwe op uw heilig belofte!
Verdedig ons tegen onze vijanden, de BRF*!
En effen de weg:
Zodat Bulgarije met trots
Kan gedije in de EU!
Zodat Bulgarije sterk kan glanzen
en iedereen mag jubelen! Groot woord!
Almachtig Jesus Christus, geef jouw zegen
voor de Generaal en ons staat!
*Beweging voor rechten en vrijheiden
FR:
PREMIER MINISTRE ÉLU PAR LE PEUPLE
Oh, digne Général, soit notre guide!
Dans ta sainte vocation nous croyons!
Sauve-nous de nos ennemis de DPS*!
Et déblaye notre chemin en avant,
Afin que notre Bulgarie se dresse
Dans l'Union Européenne avec honneur
Qu'elle brille tel un ciel clair bleu
Que tout le monde la salue! Radieuse nouvelle!
Sage, notre Dieu Jésus bénit
le Général et le Pays!
*DPS (prononcer DéPéSé) est le parti ethnique turc en Bulgarie.
IT:
PREMIER DAL POPOLO ELETTO
O, guidaci splendente Generale!
Nel tuo giuramento sacro noi crediamo!
Salvaci dai nemici del Emme-De-Elle*!
Aprici in avanti la strada del domani,
Così che possa stare la nostra Bulgaria
Nell'Unione Europea con decoro!
Che splenda di raggi che il cielo irradia,
Che tutti l’osannino! Annunciazione di gloria!
Onnisciente Gesù nostro Signore,
Benedici il Generale e la Bulgaria!
*MDL - Movimento per Diritti e Libertà
FI:
KANSAN VALITSEMA PÄÄMINISTERI
Johtakaa te meitä, herra kenraali!
Pyhään sitoumukseenne panemme me toivomme!
Varjelkaa meitä tuolta karvaalta viholliseltamme, OVL:ltä
(Oikeuksien ja Vapauksien Liikkeeltä)!
Ja tasoittakaa tiemme:
jotta Bulgaria saisi kukoistaa,
EU:n kunnian kentillä.
Jotta Bulgaria hohtaisi kuin säde taivainen,
ja jokainen sitä tervehtisi! Suurta sanomaa!
Oi kaikkivaltias Herra, Jeesus Kristus,
Suo siunauksesi kenraalillemme –
ja maallemme!

12 коментара:

Анонимен каза...

Продължавай така :)

Пожелавам успех на БПЦ! :)))

Анонимен каза...

Ти бива простотия,но това е съвсем!:-))

Анонимен каза...

Silno! Mnogo! Negovoto testenogledane vurhu li4nostta vi 6te bude vinagi polojitelna(s pove4e ket4up)!

Анонимен каза...

трудно се ориентираш за какво става дума тук но темата е перспективна :-))

Анонимен каза...

Много перспективна,няма що.Заради такива учени науката ни е на този хал!

Андрей Куртенков каза...

Преди два дни увеличих сериозно свещените преводи от латински, а днес добавих и малко на есперанто. Тъй като (за голямо съжаление! - наистина ме е много яд за това) отдавна съм занемарил усъвършенстването и на двата езика, бих бил благодарен, ако някой, по-добре владеещ ги от мен, провери верността на тези мои преводи и ме поправи, ако съм допуснал някакви грешки. Макароненото Всемогъщество грижливо си записва всичко, направено за негова прослава, бъдете сигурни. Рамин!

Анонимен каза...

Нали си много умен,САМ СИ ГИ ПРОВЕРЯВАЙ!

Анонимен каза...

Поздравления!След един тежък ден,ти анонимнико..успя истински да ме разсмееш...и ми повдигнеш настроението!Мерси!

минаващ каза...

Да, това е същия "анонимник", който се е "досетил" в темата за висшия православен клир, търсещ спагетената истината, че снимките там не ще да са документални - наистина е много смешен.
Така е с неверниците - имат тежки дни. Единствено ЛСЧ ни дава мир и благоденствие.

Андрей Куртенков каза...

...и мир, и благоденствие, и между хората благоволение, и слава в кухнята, и неизбывная отрада воцарилась в сердце моем - и всичко това Нему дължим - да се преумножат псевдоподите Му; Рамин!

Анонимен каза...

Не е ли по-добре преводът да бъде не "от", а "на" есперанто. Отляво да са българските думи или изрази - отдясно на есперанто. Защото тези термини идват от английския, не от есперантото.

Андрей Куртенков каза...

Да, така е - ама пък, от друга гледна точка - нали в заглавието фигурира "на български" - т.е. - от други някакви езици на български превеждаме. Не знам, нека и други да си кажат мнението, ако се реши, че е по-логично да ги обърна - ще ги обърна.