21.11.08

Нова научна статия за Летящото Спагетено Чудовище (New scientific paper on the Flying Spaghetti Monster)

Научната статия, която следва, беше докладвана вчера на годишната Международна Научна Конференция на т.нар. Факултет по биологично земеделие в София и би следвало да бъде публикувана в "Сборник доклади от научната конференция". За съжаление, Факултетскио Мистър Дийн (a.k.a. Мистър Бийн - всъщност, аз много обичам Роуън Аткинсън, но най-готин е, естествено, като Блекедър; заб.: дийн (англ. dean) - декан) се отнесе доста враждебно и заяви, че няма да допусне тази публикация. Ако смятате, че статията е важна, достоверна и си струва да бъде четена от високообразованата публика, пратете мнението си на Мистър Дийн на e-mail-и: ... (цензурирано от Държавна агенция "Национална сигурност"!) или на адрес ... (също!), или пък дзъннете на служтел ... (и туй, бре!). Благодаря за подкрепата и нека Пастата бъде с теб! Рамин.
The following is an academic paper presented yesterday at the annual International Scientific Conference of the so-called Faculty of Organic Farming in Sofia and has to be published in the Proceedings of the Conference. Unfortunately the Mr. Dean (a.k.a. Mr. Bean; actually, I love Rowan Atkinson very much but, of course, Blackadder is the best) of the Faculty was not sympathetic and he said that he would not permit it to be published. If you think that the article is important, significant and worth reading by high-educated public, please, let Mr. Dean know at e-mails ... (censored by the National Security Agency!), tel. ... (ditto!), or post address: (also, dude!). Thank you for supporting and Pasta be upon you! Ramen.
Морфология и физиология на Летящото Спагетено Чудовище: предварителна хипотеза
Резюме: На основата на филогенезата на хората, животните и пиратите, е представена концепция за очевидната съвършеност и величие на морфологията и физиологията на Летящото Спагетено Чудовище. Предполага се, че пиратските еволюционни промени са асоциирани с мястото в таксономията и че пиратската мощ се базира главно на размера на империите в галактиката и в частност на сигурността на мрежата. Дискутират се също половите различия и храносмилателните процеси при комплексните въглехидратни същества. Резултатите потвърждават особеностите на морфологията и физиологията на Летящото Спагетено Чудовище, установени от други пастафариански изследователи.
Morphology and Physiology of the Flying Spaghetti Monster: a preliminary hypothesis
Summary: In this paper a concept of conspicuous perfection and majesty of morphology and physiology of the Flying Spaghetti Monster was presented on the basis of the phylogeny of humans, animals and pirates. It is suggested that the pirate evolutionary shifts may have been associated with taxon position and pirate’s power is based mostly on the size of the empires in the galaxy and partly on the strength of the network. Sex differences and digest processes of complex-carbohydrate beings were also discussed. The results largely corroborate the features of morphology and physiology of the Flying Spaghetti Monster previously suggested by other pastafarian researchers.
Въведение (Introduction): Взривообразното разпространение на единствено вярната религия - пастафарианската - и обръщането на все повече и повече човешки същества към истинския Бог - Летящото Спагетено Чудовище и неговите верни помощници - пиратите, налага необходимостта от изясняване на гигантско количество въпроси, отговор на които може да бъде даден единствено на мощна научна основа, включваща стройна и убедителна философска система и богат и разностранен емпиричен материал. Представлява интерес и връзката на Макаронената Воля с ръзвититето на животновъдно-ветеринарно-банкетната наука у нас, както и връзката на тази връзка с връзката между морфологията и физиологията Му. Всичко това, вън от съмнение, следва да се разглежда в контекста на евроатлантическите процеси, актуалното настъпление на злото срещу нашите сомалийски братя и най-новите тенденции в развитието на науката за храненето. Горните проблеми са разглеждани от едни автори [1-8], а от други - не [11-124]; на трети пък им е все тая [125]. Празнините, възникващи в научното познание в тази връзка, са напълно съизмерими с празнините, възникващи в онази връзка. Ето защо, належащо е въпросните въпроси да се разцъкат по правилата на модерната научна методология.
Цел (Aim)
: Целта на настоящето изследване е прецизирането на нивото, достигнато от човечеството по отношение на изясняването на устройството и функциите на Летящото Спагетно Чудовище.
Материал и методи (Material and methods): Изследването се проведе през лятото и есента на 2008-ма година и обхваща територията на осем европейски държави. Извършено беше сравнение на представите за морфологията и физиологията на Летящото Спагетено Чудовище от различни земи и епохи. Осъществено беше и анкетно допитване по въпроса до сестри и братя пастафарианци от всички краища на безкрайната Вселена. Регистрирани, анализирани и синтезирани бяха и редица непосредствени проявления на Неговите устройство и функция, включително уникален гигантски силует на ЛСЧ:
Вариационно-статистическата обработка на получените резултати беше осъществена с програмата Statgraphics Plus Version 7.0 [10].
Резултати и обсъждане (Results and discussion)
: Установена беше висока (r = 0.751) и високодостоверна (P = 0.0008) корелация между темпа и отличителните черти на наблюдаваните през вековете при пиратите промени и положението на контаминиращите с тях органични създания в йерархията на живия свят. Особено място тук, разбира се, заема пиратската рибка
, чийто кльощав скелет едно към едно преповтаря екстериора на пиратските кораби (според точните им физически характеристики, посочени от редица пастафариански изследователи [2]) и дори на самите пирати, независимо от съмненията в това отношение [4]. При анализа на наследствеността на посочените обекти беше установено равновесие между доброто (Летящата флотилия (неправомерна обозначавана като "Хвърковатата чета" [7])) и злото (Питър Пан [9]). Разбира се, човекът винаги бе губещImage Hosted by ImageShack.us
, което донякъде се компенсираше от варирането в броя на кюфтенцата и факта, че Силата бе на страната на пиратите
- едно качество, очевидно придобито през дългото еволюционно плаване; за илюстрация прилагам установенат при изследването в подробности еволюция на Чебурашка - първия пират [1]:, откъдето ясно се вижда диалектическото единство между хора, животни и пирати. Установено беше също, че проявленията на псевдоподите на Летящото Спагетено Чудовище могат да варират в целия диапазон от къси дебели простии дълги тънки още по-простичак до наподобяващи човешки и пиратски крайници(натисни върху картинката, за да танци), при което беше обърнато и внимание на характерните собености на високомолекулновъглехидратните същества от силния пол(също - кликни я, бре) - действително впечатляващи с перфектна физика, висока непретенциозност и приспособимост към бързоизменящи се фактори на средата. Оригинален принос с фундаментално значение представлява и детайлното изясняване на фините процеси, протичащи със Светите Макаронени Мощи в човешкия организъм. На следващата мултимедийна експозиция е представено възприятието на въпросните същества(натисни тук да го видиш и чуеш у целата му прелест), коренно различен от този при бобовия бръмбар и плоския ланцетник (чи то друг има ли? [3]). За пръв път беше описан особен орган в макаронената устна кухина (вижда се отлично на следващата фигура), условно наречен анцесториен въглехидрул. Анатомичните и физиологични активности на обвързаните с развитието на животновъдно-ветеринарното ни благополучие високоорганизирани въглехидратно-белтъчни съществаса довели до закърняване на някои способности у човека, поради които, след изтласкването на пиратите от научното сфера, той вече не е бил в състояния да осигури нежния пърформънс за ново инкорпорираните хербициди. Получените резултати потвърждават изводите на едни автори [5; 8] и влизат в противоречие с твърденията на други [6]. В контекста на този разговор, следва да се спомене и за установената при изследването липса на кюфтенца (или други кюфтоподобни структури) у братовчеда на ЛСЧ, известен като Берт, който факт, би следвало да се отчете при бъдещи проучвания, свързани с темата, тъй като навежда на мисълта за тенденции, напълно неизвестни ни до днешния ден, които биха могли могли да доведат до пренаписването на школските учебници..
Заключение (Conclusion): Скоростта и особеностите на еволюцията на пиратите се намира в тясна зависимост от положението на свързаните с тях организми в еволюционната мрежа. Храносмилането на високомолекулните въглехидратни създания започва с поемане през устата и завършва с характерен звук отзад, а половите им различия напомнят тези при пиратите. Развитието на българската морфологично-физиологична наука се намира в тясна зависимост от нивото на пастафарианския мувмънт и уелфеъра по нашите земи.

Благодарности (Acknowledgements): За поддръжката при написването на този научен труд, авторът всесердечно и всечернодробно брагодари на никому ненужните титуловани паразити, впили се в телата на българските научни организации, както и на най-големия льольо - българския данъкоплатец, който им осигурява висок финансов и социален статус.
Цитирана литература (References): Списъкът включва 125 заглавия и се предоставя при поискване (The list of references includes 125 titles and will be given on request).

12 коментара:

Анонимен каза...

Впечатлена съм!!! Особено от размера на ползваната литература :)

Анонимен каза...

А дали диалектическото единство на хора животни и пирати е редно да се анализира на ветеринарномедицинска конференция.

Анонимен каза...

Слуайно разбрах, че вчера - в деня на Дарвин - е бил и празникът на Пастафарианската църква. По-точно на Летящото спагетено чудовище. Затова ти честитя с един ден закъснение :)

Послучай празника се надявам в блога да има нови пастафариански проповеди и пастаявления :)

Андрей Куртенков каза...

О, ние не можем да се оплачем от липса на празници! Освен 12-ти февруари, не може да не споменем 19-ти септември (Talk Like A Pirate Day), само няколко дни по-касно са 24-26-ти септември (Beer Days), всеки петък (според Евангелието на ЛСЧ), също така изобщо всеки почивен ден (особено в периода по Коледа и Нова Година, поради възможността да ядем спокойно паста с близките си хора), както и всеки работен ден (поради възможността да Го прославяш с делата си), някои добавят и Хелоуин (поради възможността да се облечеш като пират). Изобщо, както се вижда, обособените празници са главно есента и зимата, затова чудесно би било, ако приемем Официалният Празник на Българската Пастафарианска Църква да е през късната пролет или лятото - време, подходящо за неколкодневни богослужения сред природата. Мечтата ми е това да е датата, на която ще получим официално признание от независимия български съд. Крайно време е българската пастафарианска общност да излезне от виртуалния свят и да заеме достойното си място в обществения живот на страната. Ето повод за нов материал в блога - един, в който ще се обсъждат чисто организационни въпроси, свързани с Тялото Тестено - Църквата на ЛСЧ у нас. Напомням и че идеята на блога е да няма много нови публикации, а непрекъснато да внасям изменения в старите - нещо, което се старая да правя, доколкото позволяват немощните ми сили; но нима нечии скромни усилия человечески могат да бъдат достатъчни силни, та с нужната мощ да прославят Божия Сос?!?
А великата годишнина (200 години от рождението на Чарлс Дарвин и 150 години от излизането на "Произход на видовете") така или иначе мина покрай ушите на втората по интелигентност нация в света; сигурно понеже отново сме заети да спорим кои са "висококачествени", "второкачествени" и т.н. българи. Или може би заради поразяващото ниво на българската журналистика? Не мога да не цитирам един днешен ежедневник: "Изглежда, че докато сме се помайвали с разрешаването на насъщните си проблеми по оцеляване в прехода, глупостта е извършила преврат. Като е започнала от медиите. Скудоумни младежи, жадни за публична изява, има навсякъде, но едва ли другаде им се дава свободен достъп до радиа и телевизии."
Все пак да не забравяме, че, при всичкото си величие, и Дарвин е допуснал някои грешки - напр. - днес вече е известно, че човек е произлязъл не от маймуните, а от пиратите; но - при всички случаи той си е наш човек - най-малкото, защото околосветското плаване с кораба на Нейно Величество "Бийгъл" под командването на капитан Фитц–Рой, всъщност е акт на пиратство - така че - кой каквото ще да казва - Чарлс Дарвин завинаги ще си остане един от най-великите пастафарианци в Безкрайната Вселена. Рамин!

Анонимен каза...

Praznika da e na 02.02.Towa e datata!:)

Анонимен каза...

Или 23.02.

Анонимен каза...

Ти по-добре вземи да спреш да си пускаш непрекъснато болнични.Че няма още дълго да те търпим така.

Андрей Куртенков каза...

Ех, човеченце, намери кога да ми го казваш това - точно когато с гръм и трясък Porka Gripo нахлу в нашия живот! (Заб.: Случайно съвпадение - "Porka Gripo" ще рече "свински грип" на Internacia lingvo Esperanto, sed ankoraŭ означава на бугарски - "Порка Грипо" - сиреч - заразно поркане - прилепчив дефект, от който перманентно боледува типичният титан на родната ветеринарна медицина - но чат-пат има обостряния - а сега, когато на пазара излизат дългоочакваните доматки с вкус и мирис на домати - да, сега, когато бленуваният сезон на шопската салата (този истински символ на България (заедно със суджука, kompreneble)) най-сетне настъпи, точно сега Порка Грипо контагизира и вирулентизира така яко в нашите среди, че...) Абе, чоовеченце, другия път седни трезвен да пишеш в моя блог и така ще имаш по-малко изтрити коментари!

Анонимен каза...

Ей тиквеник, спри да триеш коментарите защото ще ти съсипя живота!

Анонимен каза...

абе,ти още жив ли си?Още ли не са ти светили маслото и да ти затворят плювалника?Дядо поп ще те опее! Виждам и други са ти хвърлили мерака да те изпукат!Ще бъде!

Анонимен каза...

Именития учен пак си пуснал болнични.

Bla каза...

Jesus-holy-Mary-fucking-what?!